Mẹo Excel: Tách các sheet thành các file riêng biệt

Video này sẽ chia sẻ với bạn cách chia từng trang tính trong Excel thành một tệp / sổ làm việc Excel riêng biệt. 

Dưới đây là mã VBA được sử dụng trong video:

‘Code Created by Sumit Bansal from TrumpExcel.com
Sub SplitEachWorksheet()
Dim FPath As String
FPath = Application.ActiveWorkbook.Path
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
ws.Copy
Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FPath & “\” & ws.Name & “.xlsx”
Application.ActiveWorkbook.Close False
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media